Educació Secundària

 L'Educació Secundària Obligatòria comprèn quatre cursos acadèmics que es cursen, normalment, entre els dotze i els setze anys. S'organitza en diferents matèries i el quart curs té, complementàriament, caràcter orientador, tant per als estudis posteriors com per a la integració a la vida laboral.

 En aquesta etapa, es posa una especial atenció en l'adquisició de les competències bàsiques, en la detecció i tractament de les dificultats tan bon punt es produeixen, en la tutoria i l'orientació educativa de l'alumnat i en la relació amb les famílies per donar suport al procés educatiu dels seus fills i filles.

Currículum

S'entén per currículum el conjunt de competències bàsiques, objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d'avaluació d'aquesta etapa. El departament és el que determina els objectius per a tota l'etapa, i el centre desenvolupa i completa el currículum, que formarà part del seu Projecte Educatiu.

Matèries optatives

Cada centre proposa i organitza les matèries optatives en els diferents cursos dins el marge horari establert.

                       A 1r d'ESO ---------------------  2 matèries

                       A 2n d'ESO --------------------   2 matèries

                       A 3r d'ESO ---------------------  2 matèries

                       A 4t d'ESO ---------------------  3 matèries

En els cursos de 1r, 2n i 3r, el centre orienta aquestes matèries a la necessitat de potenciar les Àrees de Llengua i Matemàtiques.

A 4t, l'optativitat està marcada pel Departament d'Educació. A més de les matèries comunes, cada alumne haurà de cursar 3 matèries optatives específiques d'entre les següents:

    Biologia i Geologia

    Física i Química

    Tecnologia

    Francès

    Informàtica

    Llatí

    Economia

Treball de síntesi i Projecte de Recerca

A 1r, 2n i 3r d'ESO els alumnes realitzaran un treball de síntesi que integrarà continguts de diverses matèries. Podrà fer-se al llarg del curs o bé condensat en uns dies concrets. L'alumne ha de mostrar capacitat d'autonomia en l'organització del treball individual i esperit de cooperació i col·laboració en el treball en grup. 

A 4t s'ha de realitzar un projecte de recerca, constituït per un conjunt d'activitats de descoberta i recerca realitzades en equip, entorn d'un tema escollit i acotat, en part, pels alumnes, sota el guiatge del professorat.

Al llarg del projecte l'alumne/a ha de mostrar capacitat d'autonomia i iniciativa en l'organització del seu treball individual, i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip.

El projecte de recerca tindrà la consideració d'una matèria optativa.

Competències bàsiques

Perquè el currículum sigui coherent amb els plantejaments proposats pel Departament, cal tenir present que els alumnes, en acabar l'Educació Obligatòria, han de superar 8 competències bàsiques:

1.      Competència comunicativa, lingüística i audiovisual.

2.      Competència artística i cultural.

3.      Tractament de la informació i competència digital.

4.      Competència matemàtica.

5.      Competència d'aprendre a aprendre.

6.      Competència d'autonomia i iniciativa personal.

7.      Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.

8.      Competència social i ciutadana.

A més, cal tenir en compte que com a centre confessional estem especialment implicats amb una formació integral que ha de conduir la persona a ser coherent amb el concepte del món i de la vida, aspectes fonamentals per a la nostra opció d'escola cristiana.

 També et pot interessar...

Batxillerat VEDRUNA

El batxillerat és una etapa postobligatòria que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys. Està format per dos cursos acadèmics. El batxiller...

llegir més »

TAC - Escola Multilingüe

Ja fa uns anys que hem apostat per les noves tecnologies aplicades en l’ensenyament. Les escoles Vedruna de Catalunya treballem amb les Google A...

llegir més »

Lleure Vedruna Girona

Com ja sabeu, l'activitat en la nostra Escola és constant i mai no s'atura. En els períodes que no hi hagi escola i durant tot el curs, us oferim p...

llegir més »