Atenció al públic:

08:00 - 17:30

Barcelona, 21

17002 Girona

972 20 20 84

vedrunagirona@vedruna.cat

Secretaria

INFORMACIÓ DE SECRETARIA

Ajuts de menjador escolar 2023-2024

Convocatòria d’ajuts individuals de menjador escolar, adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil escolaritzats en centres escolars sufragats amb fons públics del Gironès per al curs 2023/2024.

Termini : del 3 al 19 de maig de 2023 

La situació de la pandèmia per COVID-19 ha accelerat la necessitat que els tràmits dels ciutadans amb l’administració pública sigui de forma electrònica, i això requereix d’un sistema d’identificació íntegre i veraç del ciutadà.
Us informem doncs, que el Consell Comarcal posa en marxa la Campanya IdCat Mòbil per a les famílies de la comarca que tinguin fills en l’etapa escolar obligatòria atès pels tràmits d’inscripció i/o sol·licitud de beques de menjador i transport escolar pel curs 2022-2023 serà necessari disposar de certificat digital o idCAT Mòbil.

Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport

El ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 2023-2024 van dirigits a alumnes escolaritzats en centres educatius espanyols que acreditin la necessitat específica de rebre suport educatiu i reuneixin els requisits establerts.

El termini per presentar la sol·licitud va del 8 de maig al 20 de setembre de 2023. Trobareu tota la informació a Gencat.

Beques Batxillerat de la Secretaría de Estado de Educación

El dia 15 de març es va publicar al BOE l’Extracte de la “Resolución de 15 de marzo de 2023, de la Secretaria de Estado de Educación, por la que se convocan becas de carácter General para el curso 2023-2024, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios”.

Pel que fa a la tramitació, els passos a seguir són el següents:

La sol·licitud es complimentarà mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través de la web www.becaseducacion.gob.es

No s’ha d’aportar documentació, doncs les unitats encarregades de la tramitació consultaran i obtindran de l’administració corresponent totes les dades necessàries per verificar que reuneix els requisits generals, acadèmics i econòmics requerits. Només en determinats supòsits molt específics s’haurà d’aportar la documentació concreta que se li especificarà en el formulari.

Qui al·legui independència familiar i econòmica haurà de justificar que compte amb mitjans econòmics propis suficients que permetin aquesta independència així com la titularitat o lloguer del seu domicili habitual.

Qui demani l’ajuda de residència ho haurà de justificar amb la còpia de contracte de lloguer del pis vigent del curs 2023-2024.

En qualsevol moment, la unitat encarregada de la tramitació de les beques podrà requerir la presentació de documentació justificativa relacionada amb la sol·licitud de beca.

El termini per presentar la sol·licitud telemàtica comença el dia 27 de març de 2023 i finalitza el dia 17 de maig de 2023 (inclòs). Només es podrà presentar la sol·licitud durant aquest període, encara que l’alumne/a no sàpiga què estudiarà o fins i tot encara no sàpiga si estudiarà o no.

DOCUMENTACIÓ ESO I BATXILLERAT

Canvi de modalitat de batxillerat

 • Durant el primer mes de classes els alumnes de primer curs poden sol·licitar d’adscriure’s a una modalitat diferent de la que havien triat inicialment, d’entre les que ofereix el centre. 
 • Si el director o directora del centre n’aprova el canvi, es considera a tots els efectes que l’alumne ha cursat des del principi la nova modalitat.

Sol·licitud canvi de modalitat de batxillerat

 

Canvi de matèria de batxillerat sense canvi de modalitat

 • Durant el primer mes de classes, en qualsevol dels cursos de batxillerat, els alumnes poden sol·licitar el canvi d’alguna de les matèries que hagin triat, sempre que això sigui compatible amb l’organització horària del centre. 
 • En el cas que el director o directora del centre n’aprovi el canvi, s’ha de considerar, a tots els efectes, que l’alumne ha cursat des del principi les noves matèries.

Sol·licitud canvi de matèria de batxillerat sense canvi de modalitat

 

Anul·lació de matrícula i matrícula extraordinària en el batxillerat

 • Els alumnes podran sol·licitar al director o directora del centre l’anul·lació de matrícula del curs que estiguin cursant, o bé una matrícula extraordinària si es tracta d’una cinquena inscripció en el batxillerat diürn o d’una setena en el nocturn.
 • L’anul·lació de matrícula s’ha de sol·licitar abans de finalitzar el mes d’abril del curs acadèmic corresponent. Per poder tenir dret a l’anul·lació de matrícula l’alumne ha d’acreditar, documentalment, que es troba en alguna de les circumstàncies següents:
 • malaltia prolongada o accident de l’alumne o d’un familiar,
 • incorporació a un lloc de treball,
 • maternitat,
 • qualsevol altra circumstància de caràcter excepcional que, a parer del director o directora del centre, justifiqui la concessió de l’anul·lació de matrícula.
 • La matrícula extraordinària s’ha de sol·licitar dins el termini de matrícula establert per al curs corresponent, acreditant, documentalment, trobar-se en alguna de les circumstàncies esmentades anteriorment.
 • L’anul·lació de matrícula comporta la nul·litat de totes les actuacions acadèmiques dutes a terme en el curs, incloses les qualificacions de matèries que ja havien rebut qualificació final (p. ex. el treball de recerca o les recuperacions de matèries pendents), i l’alumne no ha d’aparèixer amb cap qualificació a les actes finals d’avaluació.

Sol·licitud anul·lació de matrícula de batxillerat

Sol·licitud matrícula extraordinària de batxillerat

 

Renúncia a les qualificacions batxillerat

 • L’alumne al qual li han quedat tres o quatre matèries pendents de primer podrà optar per tornar a matricular-se íntegrament a primer curs de batxillerat renunciant a totes les qualificacions obtingudes. 
 • Per exercir aquesta opció, l’alumne, o els seus pares o tutors legals si és menor d’edat, haurà de signar un document on expliciti la seva renúncia expressa a les qualificacions positives que havia obtingut, document que el director o directora del centre haurà de visar i incorporar al seu expedient.
 • L’alumne que cursi segon de batxillerat en règim diürn i obtingui avaluació negativa en algunes matèries al final del segon curs, podrà optar també per repetir el segon curs de batxillerat en la seva totalitat, si així ho sol·licita i renuncia a les qualificacions obtingudes en totes les matèries aprovades. No s’hi podrà acollir l’alumne que, procedent del règim diürn, opti per completar l’etapa de batxillerat en règim nocturn o a distància. De l’anul·lació de les qualificacions en queden excloses, en el cas que haguessin estat aprovades, les matèries següents:
  • Treball de recerca.
  • Estada a l’empresa.
  • Les possibles matèries pendents de primer curs que l’alumne hagués superat en cursar el segon curs.
 • L’anul·lació de les qualificacions per renúncia té caràcter definitiu i irrevocable. L’any acadèmic cursat, per al qual es presenta la sol·licitud de renúncia, computa a efectes d’anys de permanència en el batxillerat en règim ordinari diürn. El centre ha d’informar per escrit l’alumne sol·licitant, o els pares o tutors legals en el cas que sigui menor, de les condicions de la renúncia.
 • Per sol·licitar la renúncia a les qualificacions de les matèries aprovades en el segon curs, l’alumne, o els seus pares o tutors legals si és menor, ha de presentar al centre on està matriculat de segon, no més tard de la finalització del primer trimestre del curs, una sol·licitud signada per l’alumne, o els pares o tutors legals si cal, amb constància explícita que coneix el caràcter irrevocable de la seva renúncia.

Renúncia a les qualificacions de primer de batxillerat

Sol·licitud renúncia a les qualificacions de segon de batxillerat

 

Exempció de la matèria de llengua catalana

 • Per al batxillerat: la pot sol·licitar l’alumnat que s’incorpora a primer o segon curs de batxillerat procedent de fora del territori de Catalunya i que no ha cursat mai les matèries de llengua catalana, llengua catalana i literatura o equivalents. L’exempció cal sol·licitar-la cada curs acadèmic, encara que hagi estat concedida el curs anterior.
 • Per a les PAU: la pot sol·licitar l’alumnat que es trobi cursant enguany el 2n curs de batxillerat i s’hagi incorporat a primer o a segon curs de batxillerat procedent de fora del territori de Catalunya i que no hagi cursat mai les matèries de llengua catalana, llengua catalana i literatura o equivalents.

Sol·licitud exempció llengua catalana

Sol·licitud exempció llengua catalana [PAU]

ESTUDIS DE MÚSICA

L’alumnat que cursa ESO o batxillerat i, simultàniament, estudis de música en conservatoris,centres professionals o escoles de música autoritzades, poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement de matèries.

ESO
Conservatori o Centre Professional
Convalidació màxima:

 • Música (matèria comuna a 1r ESO i 3r ESO).
 • Les matèries optatives de 1r a 3r d’ESO (2 hores setmanals per curs).
 • Una matèria optativa de 4t d’ESO (fins a un màxim de 3h setmanals)
Documentació a presentar:

 EMU1 : Sol·licitud alumnat

CMU1: Certificat del conservatori o centre professional

Escola autoritzada
Situació 1: Es cursen entre 3 i 4 h setmanals
Reconeixement màxim:

 • Les matèries optatives de 1r a 3r d’ESO .
 • Una matèria optativa de 4t d’ESO (fins a un màxim de 3h setmanals)
Situació 2: Es cursen 4h setmanals o més
Reconeixement màxim:

 • Música (matèria comuna a 1r ESO i 3r ESO).
 • Les matèries optatives de 1r a 3r d’ESO.
 • Una matèria optativa de 4t d’ESO (fins a un màxim de 3h setmanals)
Documentació a presentar:

 EMU1: Sol·licitud alumnat

CMU2: Certificat escola de música autoritzada

 

BATXILLERAT
Conservatori o Centre Professional
Convalidació màxima:

 • 4h setmanals de la franja d’específiques per curs.
Documentació a presentar:

 BMU1: Sol·licitud alumnat

CMU1: Certificat del conservatori o centre professional

Escola autoritzada
Reconeixement màxim:

 • 4h setmanals de la franja d’específiques per curs.
Requisits:

 • Cursar estudis en una escola de música autoritzada.
 • Haver superat la prova d’accés als ensenyaments de grau professional de música.
 • Cursar estudis que incloguin, com a mínim: Llenguatge musical o harmonia, instrument i pràctica instrumental en grup.
 • Una dedicació horaria a l’escola de música de 4 hores setmanals o més.
Documentació a presentar:

 BMU3: Sol·licitud alumnat

CMU3: Certificat del conservatori o centre professional

La sol·licitud s’ha de renovar cada curs. Es pot demanar la convalidació o reconeixement d’un nombre inferior d’hores a aquell a què tenen dret.

La convalidació o reconeixement es fa efectiu a partir de la data de l’autorització (recepció del document de resolució).

Cal presentar els documents que es demanen al quadre a la secretaria de l’escola.

La directora del centre resol la sol·licitud seguint el model prescrit i aquesta resolució es notifica per escrit a l’interessat o interessada. La resolució serveix com a document acreditatiu del pla de suport individualitzat de simultaneïtat d’aquest alumne.

Les matèries que s’hagin convalidat o hagin estat reconegudes no computen a l’efecte de càlcul de la nota mitjana.

Data límit de presentació de les sol·licituds: primera setmana d’octubre.

 

ESTUDIS DE DANSA

L’alumnat que cursa ESO o batxillerat i, simultàniament, estudis de dansa en conservatoris, centres professionals o escoles de dansa autoritzades, poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement de matèries.

ESO
Conservatori o Centre Professional
Convalidació màxima:

 • Educació Física
 • Música (matèria comuna a 1r ESO i 3r ESO).
 • Les matèries optatives de 1r a 3r d’ESO (2h setmanals per curs).
 • Una matèria optativa de 4t d’ESO (fins un màxim de 3h setmanals per curs)
Documentació a presentar:

 EDA 1 : Sol·licitud alumnat

CDA 1: Certificat del conservatori o centre professional

Escola autoritzada
Situació 1: Es cursen entre 5 i 7 h setmanals
Reconeixement màxim:

 • Educació Física
Situació 2: Es cursen 7h setmanals o més
Reconeixement màxim:

 • Educació Física
 • Les matèries optatives de 1r a 3r d’ESO (2 hores setmanals per curs)
 • Una matèria optativa de 4t d’ESO (fins a un màxim de 3h setmanals)
Documentació a presentar:

 EDA 1 : Sol·licitud alumnat

CDA 2: Certificat escola de música autoritzada

 

BATXILLERAT
Conservatori o Centre Professional
Convalidació màxima:

 • Educació Física
 • 4h setmanals de la franja d’específiques per curs.
Documentació a presentar:

 BDA1: Sol·licitud alumnat

CDA1: Certificat del conservatori o centre professional

Escola autoritzada
Situació 1: Es cursen 11 hores setmanals o més.
Reconeixement màxim:

 • Educació Física
 • 4h setmanals de la franja d’específiques per curs.
Requisits:

 • Cursar estudis en una escola de dansa autoritzada.
 • Haver superat la prova d’accés als ensenyaments de grau professional de dansa.
 • Cursar estudis que incloguin, com a mínim: Dansa Clàssica, Tècniques de Dansa Contemporània o Dansa Espanyola i continguts de Música.
Documentació a presentar:

 BDA 3 : Sol·licitud alumnat

CDA 3: Certificat escola de música autoritzada

Situació 2: Es cursen entre 7 i 10 hores setmanals
Reconeixement màxim:

 • Educació Física
Documentació a presentar:

 BDA 3 : Sol·licitud alumnat

CDA 2: Certificat escola de música autoritzada

La sol·licitud s’ha de renovar cada curs. Es pot demanar la convalidació o reconeixement d’un nombre inferior d’hores a aquell a què tenen dret.

La convalidació o reconeixement es fa efectiu a partir de la data de l’autorització (recepció del document de resolució).

Cal presentar els documents que es demanen al quadre a la secretaria de l’escola… La directora del centre resol la sol·licitud seguint el model prescrit i aquesta resolució es notifica per escrit a l’interessat o interessada. La resolució serveix com a document acreditatiu del pla de suport individualitzat de simultaneïtat d’aquest alumne.

Les matèries que s’hagin convalidat o hagin estat reconegudes no computen a l’efecte de càlcul de la nota mitjana.

Data límit de presentació de les sol·licituds: primera setmana d’octubre.

DEDICACIÓ SIGNIFICATIVA A L’ESPORT (ESO i BTX)

Els alumnes amb dedicació significativa a l’esport avalada pel Consell Català de l’Esport, matriculats en centres que no siguin centres educatius d’especial atenció a la pràctica esportiva, poden sol·licitar que els reconeguin la matèria d’educació física.

Per sol·licitar-ho cal adjuntar a la sol·licitud, i el certificat del Consell Català de l’Esport. L’alumnat pot obtenir aquest certificat si és un dels esportistes que figuren en el programa de tecnificació (ARC) de la federació catalana corresponent.

El reconeixement de la matèria d’educació física implica que no té qualificació ni computa a l’efecte del càlcul de la mitjana.

Data límit de presentació de les sol·licituds: primera setmana d’octubre.

El termini de reclamació dels treballs de recerca és del 19 al 21 de desembre de 2022 (ambdós inclosos). Aquesta revisió només fa referència a la part escrita, en cap cas de la part oral.

INFORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El Responsable del Tractament és Fundació Vedruna Catalunya Educació, amb domicili a Carrer Bisbe Torras i Bages, 7, 08500 Vic (Barcelona), telèfon +34 933027979 i direcció de correu electrònic info@vedruna.cat. Pàgina web www.vedrunacatalunya.cat.

Les dades del Delegat de Protecció de Dades són les següents: delegatdeprotecciodedades@vedruna.cat, amb domicili a Carrer Bisbe Torras i Bages, 7, 08500 Vic (Barcelona) i telèfon +34 93 302 79 79.

Les dades del Representat del Delegat de Protecció de Dades en el centre Vedruna Girona és delegatprotecciodades@vedrunagirona.org amb domicili a C/Barcelona, 21  telèfon 972 20 20 84 i pàgina web www.vedrunagirona.org.

La finalitat per la qual es tracten les dades recollides consisteix en dur a terme la matriculació de l’alumne en el centre educatiu i la gestió acadèmica del mateix durant la seva estada al centre així com per altres finalitats acadèmiques vinculades amb la funció educativa i orientadora de l’alumne. Addicionalment es podran utilitzar per informar i gestionar activitats organitzades pel centre educatiu.

Les dades obtingudes no es cediran a tercers sense el consentiment exprés de l’interessat excepte obligació legal. En determinats casos, les dades podran ser comunicades a prestadors de serveis del centre vinculats amb la tasca docent i acadèmica o al benestar dels alumnes tals com serveis de menjador, assistència sanitària, entitats organitzadores d’activitats escolars o extraescolars entre altres prestadors de serveis, en la seva condició d’encarregats del tractament, sense que en cap cas es això impliqui una transferència a tercers països.

La base jurídica que legitima la obtenció de les dades és el compliment d’una obligació legal recollida en la legislació civil i sectorial en matèria d’educació i concretament en la Disposició Addicional 23 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. Així mateix, es fa constar que les dades es conservaran durant el tems que l’alumne es trobi matriculat en el centre, excepte les dades identificadores i d’escolaritat de l’alumne i expedient acadèmic que es conservaran durant el temps que correspongui segons la legislació vigent en cada moment.

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud per correu postal o correu electrònic al Responsable de Tractament. Així mateix, si en algun moment considera que s’estan vulnerant els seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

El Responsable del Tractament és Fundació Vedruna Catalunya Educació, amb domicili a Carrer Bisbe Torras i Bages, 7, 08500 Vic (Barcelona), telèfon +34 933027979 i direcció de correu electrònic info@vedruna.cat. Pàgina web www.vedrunacatalunya.cat.

Les dades del Delegat de Protecció de Dades són les següents: delegatdeprotecciodedades@vedruna.cat, amb domicili a Carrer Bisbe Torras i Bages, 7, 08500 Vic (Barcelona) i telèfon +34 93 302 79 79.

Les dades del Representat del Delegat de Protecció de Dades en el centre Vedruna de Girona és delegatprotecciodades@vedrunagirona.org amb domicili a C/Barcelona, 21  telèfon 972 20 20 84 i pàgina web www.vedrunagirona.org.

La finalitat per la qual es tractaran les dades recollides consisteix en incorporar les dades relatives a la imatge personal de l’alumne en els canals de comunicació, digital o en paper, de l’entitat així com per la identificació de l’alumne com a titular de la imatge personal publicada o com autor dels materials publicats en els mateixos mitjans. Així mateix, es podrà cedir la imatge personal de l’alumne i/o de les dades identificadores sobre l’autoria de materials a tercers per a la seva publicació en mitjans de caràcter acadèmic o divulgatiu.

Les dades obtingudes, quan sigui publicades en xarxes socials, podran ser destinades a Facebook, Inc., Twitter, Inc., Google LLC, Instagram, Inc., Vimeo, LLC i usuaris de les esmentades xarxes socials i pàgina web/blog de l’entitat. Per altra banda, es fa constar que les dades que es facilitin a Instagram, LLC i Vimeo, LLC, seran transferides als Estats Units d’Amèrica. Aquestes entitats no es troben adherides a l’acord internacional de Privacy Shield.

La base jurídica que legitima la obtenció de les dades és el consentiment de l’interessant o el seu representant legal, el qual podrà ser revocat en qualsevol moment. Així mateix, es fa constar que les dades es conservaran mentre es trobi vigent la publicació connexa.

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud per correu postal o correu electrònic a l’adreça del Responsable de Tractament. Així mateix, si en algun moment considera que s’estan vulnerant els seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

El Responsable del Tractament és Fundació Vedruna Catalunya Educació, amb domicili a Carrer Bisbe Torras i Bages, 7, 08500 Vic (Barcelona), telèfon +34 933027979 i direcció de correu electrònic info@vedruna.cat. Pàgina web www.vedrunacatalunya.cat.

Les dades del Delegat de Protecció de Dades són les següents: delegatdeprotecciodedades@vedruna.cat, amb domicili a Carrer Bisbe Torras i Bages, 7, 08500 Vic (Barcelona) i telèfon +34 93 302 79 79.

Les dades del Representat del Delegat de Protecció de Dades en el centre Vedruna Girona és delegatprotecciodades@vedrunagirona.org amb domicili a C/Barcelona, 21  telèfon 972 20 20 84 i pàgina web www.vedrunagirona.org.

La finalitat per la qual es tractaran les dades recollides consisteix en la creació de les eines automatitzades necessàries per a l’activitat acadèmica.

Les dades obtingudes es destinaran a Google, LLC.

La base jurídica que legitima la obtenció de les dades és el consentiment de l’interessant o el seu representant legal, el qual podrà ser revocat en qualsevol moment. Així mateix, es fa constar que les dades es conservaran mentre es trobi vigent la publicació connexa.

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud per correu postal o correu electrònic a l’adreça del Responsable del Tractament. Així mateix, si en algun moment considera que s’estan vulnerant els seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website